Shipping & Delivery Policy

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น (กรณีชำระผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแจ้งโอนพร้อมหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับรายการสั่งซื้อเท่านั้น กรณีชำระผ่านช่องทางออนไลน์ (บัตรเครดิต) ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า หากผู้ซื้อไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้
  2. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  3. ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 7-14 วัน ตามพื้นที่ให้บริการ โดยบริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
  4. สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้ารนำเข้า จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า